Vedtægter


Vedtægter for foreningen Genbrugsbutikken Tusindfryd                                  

§1 Sted

Foreningen Genbrugsbutikken Tusindfryd holder til i lejede butikslokaler i Jerslev.

 

§2 Formål

Foreningens formål er gennem Genbrugsbutikken Tusindfryd at modtage og sælge genbrugsartikler, og gennem overskuddet at medvirke til velgørende tiltag i Jerslev-området.

 

§3 Medlemmer og kontingent

Foreningens medlemmer består af frivillige hjælpere. Der opkræves ikke kontingent. Medlemmerne bidrager med deres frivillighed.

 

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar eller februar måned. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Frivillige hjælpere inden for de seneste 3 måneder før generalforsamlingen er stemmeberettigede.

Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter:

      •Valg af dirigent

      •Formandens beretning

      •Regnskab ved kassereren

      •Valg ifølge vedtægterne

      •Indkomne forslag

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

 

§5 Bestyrelse, bestyrelsesmøder og personalemøder

Foreningen tegnes af en bestyrelse bestående af mindst 4 på generalforsamlingen valgte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer, en sekretær og en næstformand. Bestyrelsen udpeger en butiksbestyrer.

Bestyrelsens medlemmer vælges på og af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer på skift er på valg hvert år. På generalforsamlingen vælges yderligere for ét år ad gangen en suppleant og en revisor.

Bestyrelsen holder møder efter behov. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder behov herfor.

Butiksbestyreren og de frivillige hjælpere holder møder månedligt eller efter behov. Butiks-bestyreren indkalder til møderne.

 

§6 Økonomi og Donationer

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens midler indsættes i Sparekassen Vendsyssel, Jerslev. Kassereren og formanden forvalter foreningens midler i samarbejde med den øvrige bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt, hvis der skulle blive underskud i foreningens midler.

Uddeling af midler til velgørende formål sker til foreninger i Jerslev-området. Bestyrelsen udstikker de nærmere retningslinjer for uddeling af midlerne.

 

§7 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag behandles på den efterfølgende ordinære generalforsamling, og ændringer vedtages af de fremmødte medlemmer ved almindeligt flertal.


§8 Nedlæggelse

I tilfælde af at foreningen skal nedlægges, skal dette vedtages på ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt flertal blandt fremmødte medlemmer. I tilfælde af nedlæggelse af foreningen, skal foreningens overskud gå til velgørende formål i Jerslev-området.

 

                                                                                                                    Foreningen er stiftet 1. april 2014                                                                     

                                                                                         Gerda Daarbak, Glenna Andersen og Birgit Nedergaard

 

                                                                         Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling 15. juli 2014

Palægade 6, 8 og 9, 9740 Jerslev

  CVR 3574 6617

 genbrugtusindfryd@gmail.com